Obrovská časť spoločnosti si stále myslí, že za násilie môžeme považovať len fyzické ubližovanie na zdraví, napadnutie či sexuálne zneužívanie. Tento názor by už však dávno mal byť vyvrátený, nakoľko k násiliu zaraďujeme aj psychické týranie, slovné urážky, dokazovanie si moci, ponižovanie, ale aj zastrašovanie. Práve domáce násilie, z ktorého až deväťdesiat percent tvorí násilie páchané na ženách, môže, a spravidla aj má, obe formy – a teda fyzickú aj psychickú.

žena a strach

Domáce násilie

Je nutné si uvedomiť, že za násilie na ženách sa považuje každá forma zneužívania moci a akt, ktorý vedie ženu k vykonaniu činnosti, ktorá jej nie je po vôli alebo v nej vyvoláva strach. Žena sa nemôže brániť, nakoľko tyran preukazuje svoju silu, nejde o rovnocenných partnerov. Domáce násilie prebieha v rodine, medzi jej členmi a má dlhodobý, pravidelný, cyklický charakter. O domácom násilí hovoríme aj v prípade, že sa vyskytuje s dlhým odstupom času, a teda nie je vykonávané s častou frekvenciou.

Žena by nemala ignorovať nájdenie riešenia. Život s násilníkom v strachu z ďalšieho útoku musí jednoducho prestať. Domáce násilie sa časom stupňuje a malo by sa zastaviť už v jeho začiatkoch, na to však žena potrebuje nájsť odvahu, podporu a hlavne istotu v tom, že sa jej nič horšie nestane.

Ženy, obete domáceho násilia, si často pripisujú vinu a dôjdu až k názoru, že práve ony môžu za to, že ich partner týra. Naopak, jediným vinníkom je len muž, ktorý násilie vykonáva, v žiadnom prípade nie jeho obeť.

Nie je výnimkou, že ženy nehovoria o svojej situácii z dôvodu, že muž, násilník, sa po útoku alebo výbuchu ospravedlní a svoj čin navonok oľutuje. Avšak, rovnaký prípad sa zopakuje niekoľkokrát – domáce násilie neprestane samo, môže načas utíchnuť, no je len otázkou času, kedy muž znova dostane chuť ukázať žene, kde je jej miesto v domácnosti, v rodine, vo vzťahu, v spoločnosti.

Strach z pravdy

Smutným faktom je to, že ženy sa boja o svojich problémoch a strachu zo svojho muža prehovoriť na verejnosti či priznaní si pravdy aj pred sebou samými. Až v deväťdesiatich percentách je domáce násilie na ženách páchané mužmi (otcom, partnerom…). Muž, tyran, si dokazuje na žene svoju silu, moc, dáva jej pocítiť, že je menejcenná a na podstatne nižšej úrovni ako on, nemôže sa brániť a musí byť podriadená. Týraná žena tak často nadobudne pocit, že tyran má vlastne pravdu, chyba je v nej, násilie je oprávnené a ona si ho zaslúži. Práve z týchto dôvodov ho znáša, lebo si myslí, že by mala byť trestaná. Ďalším dôvodom, prečo sa žena bojí vystúpiť a povedať okoliu o svojom probléme, je strach. Strach z tyrana, strach z ďalšieho násilia, strach z odmietnutia pomoci, strach z nedôvery, strach zo straty rodiny, zaužívaného života. Žiadna žena, a ani nikto iný, si nezaslúži žiť život v strachu z násilia.

plačScenár je zväčša podobný, najmä v prípade domáceho násilia páchaného partnerom. Zvyšovanie hlasu, vulgárne oslovenia, neracionálne obviňovanie, ponižovanie. Postupne prejde z psychického na fyzické týranie, ktoré už často zanecháva aj viditeľné následky. „Výhoda“ psychického domáceho násilia je pre tyrana tá, že je jednoduché ho skryť. Fyzické týranie je náchylnejšie na odhalenie. Týrané ženy však zo strachu radšej zaprú pravú príčinu ich modrín, odrenín či opuchlín. Boja sa, ich psychika je narušená. Stávajú sa mĺkvymi, zakríknutými, vyhýbajú sa spoločnosti a odmietajú si pripustiť ľudí do svojho súkromia. Radšej budú doma znášať urážky, fyzické ubližovanie, ako by mali požiadať o pomoc. Jedným z najčastejších sprievodných faktorov pri domácom násilí je alkoholizmus, ktorý v mužovi vyvoláva agresivitu a podporuje ho v trestnej činnosti vykonávanej na žene.

Rovnocennosť medzi mužom a ženou

Pravú príčinu domáceho násilia na ženách môžeme hľadať v minulosti, kedy ženy nemali rovnocenné postavenie v spoločnosti s mužmi. Práve v prípade, že tento názor stále vládne v mysleniach niektorých mužov, tí majú akúsi povinnosť ukázať žene, kde je jej pravé miesto.

Zabraňujú teda jej integrite do spoločnosti a sociálnemu vyrovnaniu sa opačnému pohlaviu. U tyranov prevažuje názor, že žena je menejcenná, neschopná byť na úrovni muža a práve domáce násilie je podľa nich skvelým nástrojom, ako žene ukázať, že nemá toľko sily, moci a dôstojnosti ako muž.

Riešenie je na dosah

Ženské obete domáceho násilia prežívajú strach nielen z opätovného útoku, ale aj z možnej straty rodiny, z toho, že by po priznaní krutej pravdy ostali samé. Preto radšej znášajú fyzické či psychické utrpenie. Najrýchlejšou pomocou obetiam domáceho násilia je, samozrejme, udanie násilníka na polícii, ktorá má v prípade silného podozrenia pri ohrození života právo na vstup do domácnosti.

Obete domáceho násilia sa môžu obrátiť na krízovú linku občianskeho združenia Aliancie žien Slovenska každý pracovný deň od 9-tej hodiny dopoludnia až do 17-tej hodiny popoludní. Aktuálne číslo je 0903 519 550. Mimo týchto hodín je pre ženy v núdzi zriadená národná linka 0800 212 212, ale aj skype konto.

Požiadajte o pomoc! Domáce násilie nie je trest za vaše pohlavie, je to trestný čin!

Aliancia žien Slovenska má pod svojimi krídlami niekoľko projektov, prostredníctvom ktorých sa snaží pomôcť ženám, obetiam domáceho násilia a eliminovať jeho výskyt. Aliancia ponúka odborné poradenstvo a pomoc týmto ženám, ktoré sa rozhodli konať, vystúpiť z radu, hovoriť o svojom probléme a skoncovať s násilím páchanom na nich. Riešením je aj návšteva poradenského centra pod záštitou Aliancie žien Slovenska.

Ďalším občianskym združením, ktoré môže ženám ako obetiam domáceho násilia pomôcť, je Pomoc obetiam násilia. Toto združenie ponúka bezplatné odborné, no najmä psychologické poradenstvo.

Taktiež je možnosť pomoci z občianskeho združenia Náruč – Pomoc deťom v kríze, ktoré je zamerané nielen na pomoc deťom, ale aj týraným ženám.

Okrem občianskych združení môže obeť domáceho násilia vyhľadať odbornú pomoc aj na najbližšom okresnom súde. Sociálne pracovníčky sídlia na oddelení sociálnych vecí každého okresného súdu.

Obeť či svedok – nebojte sa hovoriť

Nakoľko je domáce násilie trestným činom, nemali by ste mať strach z prehovorenia a podania trestného oznámenia. Ide o vašu bezpečnosť a zdravie.

Obete môžu byť v niektorých prípadoch umiestnené aj do krízových centier na utajenej adrese, takže partner, alebo ktokoľvek je zdrojom domáceho násilia, sa k svojej obeti nedostane.

Či už ste obeťou, alebo svedkom domáceho násilia páchanom na ženách, mali by ste prehovoriť. Buď pred príslušným úradom, a teda priamo na polícii, alebo pred rodinou či ľuďmi z okolia, ktorí by vám mohli pomôcť. Nikdy by ste nemali čakať a naťahovať čas s dúfaním, že násilie prestane. Obeť je v nutnej núdzi a je nevyhnutné vyhľadať pomoc, a to okamžite!

Obeť domáceho násilia by mala prekonať obavy a povedať pravdu. Táto skutočnosť je tak vážna, že nie je priestor na pochybnosti o pravdivosti vyhlásenia. Ak sa stanete svedkom domáceho násilia (či už osobným, alebo sa vám obeť zdôverí), je vašou povinnosťou pomôcť.

Ilustračné foto: pixabay.com