Manželstvo je v zákone o rodine, definované ako zväzok muža a ženy. Povinnosťou spoločnosti je tento jedinečný zväzok všemožne chrániť. Obaja manželia sú si rovní, v právach i povinnostiach. Najdôležitejšou funkciou rodiny je riadna výchova detí.

Život však prináša rôzne a častokrát neprekonateľné situácie, ktoré v konečnom dôsledku tento vzťah nenávratne narušia. Ak sa manželia rozhodnú tento zväzok ukončiť, musia tak urobiť pred príslušným súdom a zároveň splniť zákonom ustanovené náležitosti. Súd môže manželstvo na návrh niektorého z manželov rozviesť, ak sú vzťahy medzi manželmi tak vážne narušené a trvalo rozvrátené, že manželstvo nemôže plniť svoj účel a od manželov nemožno očakávať obnovenie manželského spolužitia. Zisťuje príčiny, ktoré viedli k vážnemu rozvratu vzťahov medzi manželmi, a pri rozhodovaní o rozvode na ne prihliada. Aj v tomto prípade je prvoradý záujem maloletých detí. V rozhodnutí, ktorým sa rozvádza manželstvo, súd upraví výkon ich rodičovských práv a povinností. Ak je dieťa zverené do osobnej starostlivosti jedného z rodičov, upraví vyživovaciu povinnosť druhého manžela. Rozhodnutie o úprave výkonu rodičovských práv a povinností možno nahradiť dohodou rodičov.Táto dohoda musí byť schválená súdom, inak je nevykonateľná.

V slovenskej právnej úprave, nie je zakotvený termín rozvod manželstva dohodou. Vzájomný dohovor partnerov poskytuje možnosť akéhosi miernejšieho ukončenia manželstva. Uskutočnuje sa podaním návrhu na rozvod manželstva dohodou. Tento návrh podáva žalobca, druhý manžel vystupuje ako žalovaný. Aby bol takýto návrh právoplatný, musí obsahovať následujúce náležitosti :

  • dátum uzavretia manželstva, názov miestne príslušného úradu, ktorý vydal sobášny list
  • dátum narodenia a vek detí
  • adresa posledného trvalého pobytu manželov, detí
  • v stručnosti uviesť priebeh manželstva (pred a po narodení dieťaťa), príčina a dôvod narušenia manželského zväzku s uvedením začiatku tohto obdobia
  • v prípade oddeleného bývania uviesť približný začiatok tohto stavu
  • súhlas druhej strany ( žalovaný)
  • rozsudok s doložkou právoplatnosti uzavretia dohody o starostlivosti o dieťa
  • Zmluvu o vysporiadaní vzájomných majetkových vzťahov

Medzi dôkazy treba zaradiť sobášny list, výsluch účastníkov, vyššie uvedené dohody a zmluvy.

Ak sa vám nedarí udržať manželský zväzok kompletný, a jeho koniec je nenavratný, snažte sa byť k sebe navzájom ohľaduplný. Práve takáto dohoda je najlepšou cestou, ako sa zbytočne nestresovať a v neposlednom rade nepredlžovať samotný rozvodový proces, neustálymi hádkami. Držíme Vám palce.

Foto na titulke: Pixmac.sk, Maria Julia de Medeiros Silveira – flickr