Sociálny systém Slovenskej republiky sa môže pre laika zdať komplikovaný a procesy s ním spojené nekonečné zdĺhavé. Takmer každý z nás, musel vo svojom živote riešiť problémy týkajúce sa aj tejto oblasti. Ponúkame vám stručný prehľad najčastejšie poskytovaných dávok a rady, ako ich dosiahnuť.

praca

Pracovný úraz je poškodenie zdravia alebo smrť zamestnanca, ktoré nastalo pri výkone práce, nezávisle od jeho vôle alebo pričinenia.

Miera zavinenia sa pri pracovnom úraze posudzuje pre každý prípad individuálne. Pre zamestnávateľa to môže byť 80 % a pre zamestnanca 20%. Priznaná dávka sa bude zamestnancovi krátiť práve o 20%.

Ponúkame Vám prehľad najčastejších ochorení a ich percentuálne vyjadrenie (hovorovo zaužívaným výrazom sú tzv. body).

Druh zdravotného postihnutia

Miera poklesu schopnosti
 zárobkovej činnosti v %

Anémia (bez ohľadu na etiológiu)

25 až 35

Cukrovka

10 až 20

a)kompenzovateľná diétou alebo diétou a perorálnymi antidiabetikami, bez
Komplikácií
b) kompenzovateľná inzulínom a diétou, bez komplikácií, s ohľadom na

20 až 30

pracovné zaradenie
c) ťažko kompenzovateľná inzulínom, s opakovanými stavmi kolísania hodnôt

50 až 60

glykémie a diabetickými komplikáciami (chronické komplikácie cukrovky,
angiopatia, neuropatia, diabetická noha)
Migréna
a) ľahká forma (záchvaty v priemere jedenkrát mesačne)

5

b) stredne ťažká forma (častejšie záchvaty, spravidla jedenkrát týždenne)

10 až 20

c) ťažká forma (dlhotrvajúce záchvaty so sprievodnými javmi, intervaly medzi

25 až 35

záchvatmi len niekoľko dní, status migrenosus)
Mozgové nádory
a) po odstránení nádoru počas onkologickej liečby

70

b) neliečiteľné formy so stredne ťažkým až ťažkým poškodením mozgu

90

c) po stabilizácii zdravotného stavu, s ľahkým reziduálnym neurologickým

30 až 50

nálezom (spravidla po dvoch rokoch)
Choroby pľúc a pohrudnice
a) ľahkého stupňa

10 až 20

b) stredného stupňa

30 až 60

c) ťažkého stupňa

60 až 90

Zhubný nádor prsníka
a) po odstránení v štádiu I (T1 N0 M0) alebo po parciálnej resekcii

20 až 30

b) po odstránení v štádiu II (T2 N1 M0)

40 až 50

c) po odstránení v pokročilých štádiách – po odstránení prsníka

70 až 80

s exenteráciou axily, počas onkologickej liečby
d) neliečiteľné formy

90

 

Úrazové poistenie

Pre zamestnávateľa je povinnosťou, ktorá ho má ochraňovať v prípade zodpovednosti za škodu, vzniknutú v dôsledku pracovného úrazu alebo choroby z povolania jeho zamestnancom. Viaže sa na zamestnávateľa, ktorý je poistencom a platí si úrazové poistenie. Je záväzné pre tú právnickú osobu, ktorá zamestnáva aspoň jednu fyzickú osobu, vzniká dňom uzavretia pracovnej zmluvy a zaniká dňom jej ukončenia. Z tohto poistenia je poskytovaných 13 poistných úrazových dávok. Pár z nich vám priblížime.

Úrazový príplatok je peňažnou dávkou úrazového poistenia. Zamestnancovi sa poskytuje z dôvodu dočasnej práceneschopnosti v dôsledku pracovného úrazu alebo choroby z povolania. Je náhradou rozdielu medzi čistým príjmom a náhradou príjmu alebo nemocenským, ktoré sa poskytujú v období dočasnej pracovnej neschopnosti alebo v dôsledku pracovného úrazu, choroby z povolania.

Ako si tento nárok uplatniť?

Podaním žiadosti na pobočke Sociálnej poisťovne ( Potvrdenie o dočasnej pracovnej neschopnosti – diel II. Ktoré je žiadosťou o úrazový príplatok) do príslušnej kolónky vpíšte x.

Aké sú podmienky nároku?

Ak sa stal zamestnanec dočasné práceneschopným v dôsledku pracovného úrazu alebo choroby z povolania a súčasne má nárok na náhradu príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti.

! Ak sa zamestnávateľ úplne zbaví zodpovednosti zo zavinenia (zamestnanec požil alkohol pri výkone práce, porušil bezpečnostné predpisy firmy…),zamestnanec stratí nárok na akékoľvek úrazové dávky.

Aká je výška dávky?

55 % denného vymeriavacieho základu, od prvého dňa dočasnej pracovnej neschopnosti vzniknutej v dôsledku pracovného úrazu alebo choroby z povolania do tretieho dňa tejto dočasnej pracovnej neschopnosti

25% denného vymeriavacieho základu, od štvrtého dňa dočasnej pracovnej neschopnosti vzniknutej v dôsledku pracovného úrazu alebo choroby z povolania

Ako sa vypláca?

Úrazový príplatok sa vypláca mesačne pozadu v lehotách určených Sociálnou poisťovňou. Suma úrazového príplatku sa zaokrúhli na najbližších 10 euro centov nahor.

Úrazová renta je pravidelnou peňažnou dávkou úrazového poistenia, ktorá má poškodenému zmierniť pokles zárobku v dôsledku pracovného úrazu alebo choroby z povolania po jeho opätovnom zaradení sa do pracovného procesu a kompenzovať pokles schopnosti vykonávať doterajšiu činnosť.

Ako si úrazovú rentu uplatniť?

Podaním žiadosti o túto úrazovú dávku v pobočke Sociálnej poisťovne.

Aké sú podmienky nároku?

Vzniká poškodenému, ak je jeho pokles pracovnej schopnosti v dôsledku pracovného úrazu alebo choroby z povolania podľa posudku vydaného posudkovým lekárom sociálneho poistenia väčší ako 40 % a nedovŕšil dôchodkový vek alebo mu nebol priznaný predčasný starobný dôchodok.

Aká je výška dávky?

Základná suma sa určí ako súčin 30,4167-násobku sumy zodpovedajúcej 80 % denného vymeriavacieho základu poškodeného, určeného z príslušného rozhodujúceho obdobia a koeficientu určeného ako podiel čísla zodpovedajúceho percentuálnemu poklesu pracovnej schopnosti a čísla 100. Ak sa poškodenému vypláca invalidný dôchodok z invalidného poistenia (ďalej len „dôchodok“), zníži sa základná suma úrazovej renty. Suma dávky sa zaokrúhli na najbližších desať eurocentov nahor.

Ako sa dávka vypláca?

Úrazová renta sa vypláca vopred v pravidelných mesačných lehotách. Deň splatnosti dávky určí Sociálna poisťovňa.

Jednorazové odškodnenie sa poskytuje v prípade nepriaznivej finančnej situácie rodiny, ktorá je spôsobená stratou príjmu poškodeného, ktorý zomrel v dôsledku pracovného úrazu alebo choroby z povolania. Táto dávka sa poskytuje manželovi, manželke a nezaopatrenému dieťaťu poškodeného.

Ako si jednorazové odškodnenie uplatniť?

Na začiatok je potrebné uplatnenie si nároku zo strany manželky/manžela a nezaopatrených detí poškodeného podaním žiadosti o túto úrazovú dávku pobočke Sociálnej poisťovne. Ak dieťa nemá spôsobilosť na právne úkony podáva žiadosť jeho zákonný zástupca.

Aké sú podmienky nároku?

Na jednorazové odškodnenie, ako dávku poskytovanú z úrazového poistenia, majú  nárok manžel, manželka a každé nezaopatrené dieťa poškodeného (aj keď nežilo s poškodeným v spoločnej domácnosti).

Aká je výška dávky?

Suma jednorazového odškodnenia manžela alebo manželky je 730-násobok denného vymeriavacieho základu poškodeného.  Na každé nezaopatrené dieťa je to polovica sumy jednorazového odškodnenia manžela alebo manželky zosnulého poškodeného.

Choroba z povolania je choroba uznaná príslušným zdravotníckym zariadením, zaradená do zoznamu chorôb z povolania, ktorý je prílohou zákona o sociálnom poistení, ak vznikla zamestnancovi u zamestnávateľa, u ktorého pracoval za podmienok, za ktorých choroba z povolania vzniká.

Nemocenské poistenie

V prípade pracovného úrazu a choroby z povolania vám bude poskytnuté nemocenské (nemocenská dávka). Nárok na túto dávku má zamestnanec, povinne nemocensky poistená samostatne zárobkovo činná osoba, dobrovoľné nemocensky poistená osoba a fyzická osoba, ktorej vznikla dočasná pracovná neschopnosť a to aj po zániku nemocenského poistenia v ochrannej lehote.

Ako si nemocenské uplatniť?

V miestne príslušnej pobočke Sociálnej poisťovne, ihneď po vystavení žiadosti . Vyplňte potvrdenie o dočasnej pracovnej neschopnosti.  I. diel potvrdenia – legitimácia dočasne práceneschopného poistenca – týmto dielom sa poistenec preukazuje zamestnancovi Sociálnej poisťovne vykonávajúcemu kontrolu dodržiavania liečebného režimu a na tomto diele lekár vyznačuje dátum kontroly; po ukončení dočasnej pracovnej neschopnosti ho poistenec odovzdá lekárovi. II. diel potvrdenia – žiadosť o nemocenské/úrazový príplatok – týmto dielom si poistenec uplatňuje nárok na dávku, pričom pred odovzdaním zamestnávateľovi/odoslaním Sociálnej poisťovni je povinný vyznačiť o ktorú dávku žiada (nemocenské alebo úrazový príplatok), údaje vo vyhlásení.

IIa. diel potvrdenia – žiadosť o náhradu príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti – týmto dielom si zamestnanec uplatňuje nárok na náhradu príjmu u zamestnávateľa.

IV. diel potvrdenia – hlásenie zamestnávateľovi a pobočke Sociálnej poisťovne o ukončení dočasnej pracovnej neschopnosti – po podpísaní vyhlásenia je poistenec povinný bezodkladne zaslať pobočke, ktorá vypláca nemocenské. Ostatné diely je povinný odovzdať lekár.

Aké sú podmienky nároku?

Ak ste zamestnanec:

  • znik dôvodu na poskytnutie nemocenského, t. j. vznik dočasnej pracovnej neschopnosti
  • dočasná pracovná neschopnosť musí vzniknúť počas trvania nemocenského poistenia alebo v ochrannej lehote
  • absencia príjmu, ktorý sa považuje za vymeriavací základ, vyplateného za obdobie dočasnej pracovnej neschopnosti

Ak ste povinne nemocensky poistená samostatne zárobkovo činná osoba:

  • vznik dôvodu na poskytnutie nemocenského, t. j. vznik dočasnej pracovnej neschopnosti
  • dočasná pracovná neschopnosť musí vzniknúť počas trvania nemocenského poistenia alebo v ochrannej lehote
  • zaplatenie poistného na nemocenské poistenie v správnej sume od prvého vzniku nemocenského poistenia do konca kalendárneho mesiaca predchádzajúceho kalendárnemu mesiacu, v ktorom vznikla dočasná pracovná neschopnosť, najviac za obdobie posledných desať rokov predchádzajúcich kalendárnemu mesiacu, v ktorom vznikla dočasná pracovná neschopnosť a to spravidla v lehote do konca kalendárneho mesiaca, v ktorom vznikla dočasná pracovná neschopnosť

Ak ste dobrovoľne nemocensky poistená osoba:

  • vznik dôvodu na poskytnutie nemocenského, t. j. vznik dočasnej pracovnej neschopnosti
  • dočasná pracovná neschopnosť musí vzniknúť počas trvania nemocenského poistenia alebo v ochrannej lehote
  • 270 dní nemocenského poistenia v posledných dvoch rokoch pred vznikom dočasnej pracovnej neschopnosti
  • zaplatenie poistného na nemocenské poistenie v správnej sume od prvého dňa vzniku nemocenského poistenia do konca kalendárneho mesiaca predchádzajúceho kalendárnemu mesiacu, v ktorom vznikla dočasná pracovná neschopnosť, najviac za obdobie posledných desať rokov predchádzajúcich kalendárnemu mesiacu, v ktorom vznikla dočasná pracovná neschopnosť a to spravidla v lehote do konca kalendárneho mesiaca, v ktorom vznikla dočasná pracovná neschopnosť

V prípade, že váš život poznačí pracovný úraz alebo choroba z povolania, obrňte sa trpezlivosťou prejsť si strasťami byrokracie nášho sociálneho systému. Veríme, že hore uvedené informácie vám budú nápomocné. Nezabudnite, zákon je na vašej strane, aj keď je niekedy náročné sa dobojovať k úspešnému koncu.

Ilustračné foto na titulke: pixabay.com

Urobte si radosť

Nádherná spodná bielizeň a plavky »

Podprsenky, nohavičky, župany, oblečenie, plavky a ešte omnoho viac. Nízke ceny, TOP kvalita, skladom a 8% z hodnoty nákupu dostanete späť!