V súčasnosti sa môžeme čoraz častejšie stretnúť s pojmom striedavá starostlivosť.

Iniciatíva zaviesť tento inštitút vyplývala najmä z radov otcov, ktorí boli v prípade zverenia starostlivosti o dieťa ukrátení o svoje práva. A teda podieľať sa na výchove dieťaťa rovnakým dielom ako jeho matka.

Každá minca má dve strany, tou negatívnou je v tomto prípade snaha jedného z rodičov očierniť toho druhého, veľakrát nespravodlivo či prehnane. Takýmto marením snahy o naplnenie rodičovskej povinnosti toho druhého sledujú rodičia úplné zverenie dieťaťa do výlučnej opatery. Z toho plynú nezhody nielen medzi matkou a otcom, ale má to najmä veľmi nepriaznivý vplyv na dieťa, ktoré je zmätené a precitlivené už samotným narušením rodinného života. A to by bolo v konečnom dôsledku úplným opakom toho, čo sa zavedením tohto inštitútu zamýšľalo.

Stačí, aby o striedavú starostlivosť požiadal podaním návrhu na príslušný Okresný súd len jeden z rodičov, prípadnému nesúhlasu druhej strany sa neprikladá význam. Výška výživného sa určí podľa potrieb dieťaťa a prispôsobí sa finančným možnostiam rodičov. Konkrétna suma a doba splatnosti podliehajú vzájomnej dohode, podľa Zákona o rodine, ak je maloleté dieťa zverené do striedavej osobnej starostlivosti rodičov, súd pri určení výživného prihliadne na dĺžku striedavej osobnej starostlivosti každého rodiča alebo môže rozhodnúť aj tak, že počas trvania striedavej osobnej starostlivosti rodičov sa výživné neurčuje. Najideálnejšie je zvoliť si dlhší interval striedania (1 týždeň a viac), čo umožní vytvoriť si harmonogram tak v profesijnej oblasti, ako i vo voľnom čase. Tento stereotyp výrazným spôsobom napomáha zvyknúť si na novú životnú situáciu, a v neposlednom rade uľahčí živiteľom takto rozdelenej rodiny zvládnuť finančné zaťaženie.

V spoločnosti sa vyskytuje názor, že týmto prehadzovaním si dieťaťa medzi rodičmi, sa skôr uškodí jeho psychickej pohode a šťastiu. Dlhoročná prax štátov (Belgicko, Nórsko, Dánsko), tieto obavy nepotvrdzuje. Dôvodom je, že dieťa trpí omnoho viac samotnou neprítomnosťou rodiča, na ktorú bolo počas svojho života zvyknuté, ako zmenou prostredia. Nezáleží na tom, kde sa človek nachádza, dôležité je, s kým je. A to je hlavným argumentom zástancov tohto právneho inštitútu. Okrem iného nepriamo napomáha k zníženiu rozvodovosti, pretože matka stráca istotu, že dieťa bude zverené výhradne jej. Táto nová možnosť napomáha otcom zostať i naďalej plnohodnotnou a neoddeliteľnou súčasťou života svojich detí a podieľať sa tak na ich výchove.

Tí skeptickejší sa možno pýtajú, kde sú záruky toho, že práve tento model je najlepší. Aj napriek využitiu tejto možnosti, poskytujú zákony a súvisiace právne predpisy, právne istoty v prípadoch, keď jeden z rodičov nie je schopný sa o dieťa postarať. V každom prípade sa postupuje s prihliadnutím na jeho špecifiká. Prvoradým úmyslom súdu je záujem dieťaťa. Preto netreba podliehať obavám, že striedavá starostlivosť sa stane akousi pomyselnou zbraňou rodičov, ktorí v skutočnosti nemajú záujem o dieťa, ale len o uskutočnenie pomsty voči partnerovi.

Ako stará pravda hovorí, najlepším liekom je prevencia. V prípade problémov, s ktorými si neviete rady, sa môžete obrátiť so žiadosťou o pomoc na orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately poskytujúci pomoc v rôznych aspektoch sociálneho života prostredníctvom tréningov a aktivít zameraných na podporu rodičovských povinností.

Foto na titulke: Pixmac.sk, SPX1MSD

Urobte si radosť

Nádherná spodná bielizeň a plavky »

Podprsenky, nohavičky, župany, oblečenie, plavky a ešte omnoho viac. Nízke ceny, TOP kvalita, skladom a 8% z hodnoty nákupu dostanete späť!