Dnes je škála dobrovoľných záujmových krúžkov pre žiakov doširoka otvorená novým a novým výzvam. Školy sa v rámci svojich možností usilujú z roka na rok inovovať zoznam dostupných krúžkov na danej škole. Mali by v nich byť dostatočne zastúpené športové, umelecké či útvary s rôznym doplnkovým vyučovaním k jednotlivým predmetom. Rozvrhnuté by to malo byť presne tak, aby si každý žiak našiel tú svoju voľnočasovú aktivitu.

Často však dochádza k tomu, že tieto zápisné listy deti ani neodovzdajú k nahliadnutiu svojim rodičom, spoločne teda neprekonzultujú záujem dieťaťa o niektorý z krúžkov, a tak neraz dochádza k ďalším zbytočným komunikačným nezrovnalostiam. Ešte tí mladší žiaci, predovšetkým na prvom stupni, učiteľov uposlúchnu a rodičom predložia zoznam krúžkov k spoločnému uváženiu.

Viacerí si možno povedia, že ide o ďalšiu banalitu, s ktorou sa zapodievať ani netreba, no ak si tak zodpovie zrelá žena a matka aspoň jedného školopovinného dieťaťa, problém pravdepodobne tkvie aj na inej vzťahovej línii, ako len medzi vedúcim krúžku a žiakom. Ide predovšetkým o to, že pár popoludňajších hodín strávených medzi rovesníkmi s rovnakými záľubami a možno aj víziami do budúcnosti, dokáže urobiť z vášho potomka osobnosť, ktorú budú obdivovať aj tí, čo ho doposiaľ posmešne kritizovali.

Aby sme však zbytočne nepredbiehali niekoľko životných etáp, vráťme sa k našim žiakom, ktorí stále potrebujú rodičovské uznanie. Ani výber vhodného záujmového útvaru netreba ponechať len na samotnom dieťati a okrem záľub a schopností je nevyhnutné vychádzať z jeho celkového osobnostného rámca.

Aj v popoludňajších záujmových útvaroch sa buduje disciplína a sebareflexia

Práve preto nesie rodič značné bremeno zodpovednosti za svoje neplnoleté dieťa, ktoré sa rozhodlo navštevovať popoludňajšie krúžky. V prvom rade ho treba upovedomiť, že jeho záujem o danú aktivitu  a samotná pravidelná účasť v útvare sú dve rozdielne veci. Samozrejme, spolusúvisiace, ale s istými obmedzeniami.

Nie každé talentované dieťa je aj dostatočne zodpovedné a vyspelé na to, aby rešpektovalo princípy stanovené vyučujúcim daného krúžku. Deti zväčša chápu tieto záujmové aktivity ako uvoľnenú, hravú formu, ktorej sa budú venovať presne tak, ako si to ony samy rozvrhnú. Po tom, ako sú konfrontovaní so serióznou atmosférou v krúžku, začne počiatočná eufória značne upadať. Až napokon niet toho, kto bol začiatkom septembra taký talentovaný.

Z daných aktivít im postupne budú plynúť úlohy na vypracovanie, ktoré treba dodržiavať presne tak ako aj v tej “veľkej“ škole. Pestovanie vlastných záľub je síce atraktívne, ale ani samotné popoludňajšie vyučovanie nestačí, aby žiaci pojedli všetku múdrosť o danom odbere. Naozaj sa dokážu aj sami, teda vo vlastnom záujme vzdelávať? Aj pri takých banálnych záujmových disciplínach platí, že človek musí na všetko dozrieť. Netreba teda bezhlavo zaškrtávať jeden predmet za druhým, ak máte doma experta na biochémiu, on si o svoje laboratórium včas požiada.

Foto: pixabay.com